فیلتر الگوی کندلی ستاره ثاقب

الگوی سه کندلی در انتهای روند صعودی، که کندل وسط چکش معکوس (ستاره ثاقب) باشد. شرایط روند قبل از کندل وسط صعودی باشد صعودی یا نزولی بودن بدنه کندل وسط اهمیتی ندارد کندل آخر نزولی باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است.

ادامه مطلب...