فیلتر اندیکاتور RSI, MFI, Stoch اشباع خرید

منطقه اشباع خرید به این معناست که به علت رفتار هیجانی سهامداران در خرید، قیمت سهم رشد زیادی بدون اصلاح داشته است. رشد هم زمان هر سه اندیکاتور و قرار گرفتن در ناحیه اشباع خرید، احتمال اصلاح و تغییر روند را افزایش می دهد.

شرایط

اندیکاتور RSI بیشتر از 70 باشد

اندیکاتور MFI بیشتر از 80 باید

اندکاتور stochastic بیشتر از 80

کاربرد

موقعیت اشباع خرید رفتارهای هیجانی زیادی دارد. به این معنا که هم احتمال ریزش یکباره در سهم زیاد هست و هم احتمال صعود یکباره. بنابراین، این موقعیت ها از جهت پر ریسک بودن مورد توجه هستند.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.