فیلتر میانگین متحرک مرتب

در روندهای صعودی، میانگین متحرک ها به ترتیب دوره زمانی شان مرتب می شوند.

شرایط

فاصله قیمت از میانگین متحرک 10، بیشتر از 1 درصد باشد

فاصله قیمت از میانگین متحرک 20، بیشتر از 2 درصد باشد

فاصله قیمت از میانگین متحرک 50، بیشتر از 5 درصد باشد

فاصله قیمت از میانگین متحرک 100، بیشتر از 10درصد باشد

فاصله قیمت از میانگین متحرک 200، بیشتر از 20 درصد باشد

کاربرد

روند حرکت سهم در این شرایط صعودی است.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.