فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

وقتی خروج پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت فروشنده بیشتر از خریدار؛

بدیهی است این حجم خروج حقیقی توسط حقوقی خریداری شده از این رو «کد به کد حقیقی به حقوقی» نامیده می شود.

کاربرد

برای شناسایی خروج پول های داغ استفاده می شود.

Posted in راهنما, فیلترساده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.